kk

Κλείσιμο σκουπιδοτοπου - Παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ - Αφυσσού και αποκατάστασή του !!!

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Αποφάσεις Δήμου Σπαρτιατών μέχρι τον Ιανουάριο 2009

Απόφαση 344/19-11-2009 με
ΘΕΜΑ: ‘’Περί του από 14.11.2008 εγγράφου του Συνδέσμου Διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Λακωνίας , υπ. αριθμ. 17/13-11-2008 απόφασης του Τοπικού Διαμερίσματος Αφυσσού και από 9-11-2008 εγγράφου του Αγροτικού -Πολιτιστικού Συλλόγου Αφυσσού’’.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφεία
Απορρίπτει το από 14-11-2008 έγγραφο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας, λόγω παράλειψης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και συγκεκριμένα διότι κατά την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου δεν τηρήθηκε το άρθρο 129 παρ. 1β εδάφ. VI του Δ.Κ.Κ., δηλαδή δεν εξέφερε τη σύμφωνη γνώμη του το Τοπικό Συμβούλιο του Δ.Δ/τος Αφυσσού, στα όρια του οποίου βρίσκεται ο ΧΑΔΑ Δήμου Σπαρτιατών μέρος του οποίου ζητά ο Σύνδεσμος να του παραχωρηθεί για την τοποθέτηση δεματοποιητή αλλά και για τους υπόλοιπους λόγους που αναπτύσσονται στην εισήγηση του κ. Προέδρου.


Απόφαση 372/3-12-2009 με
ΘΕΜΑ: «Περί του υπ. αριθμ. Πρωτ. Οικ.74308/17430/20-11-087 εγγράφου της Γενικής Δ/σεως Περιφερείας (Γραφείο Γενικού Γραμματέα) με θέμα: <<Απόφαση παύσης ενεργών ΧΑΔΑ>>(Σχετικό υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 17065/24-11-008 έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Τ.Σ. Δ.Δ. Αφυσσού Δήμου Σπαρτιατών) » .
Αποφασίζει κατά πλειοψηφεία
Την παύση της λειτουργίας του ενεργού ΧΑΔΑ που λειτουργεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπαρτιατών και συγκεκριμένα εντός ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος Αφυσσού Δήμου Σπαρτιατών Ν. Λακωνίας, με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2008, σε συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες αποφάσεις της Ε.Ε. που αναφέρονται στο από 26-11-2008 έγγραφο της Περ/ας Πελ/σου με αριθμ. Πρωτ. 72915/16955/2008.
Στην παρούσα μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κος Π. Καλομοίρης ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

Απόφαση 379 /16-12-2008 με
ΘΕΜΑ: ‘’Περί εξευρέσεως χώρου για την εγκατάσταση ή μη δεματοποιητή εις το πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (στερεών αποβλήτων) 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Λακωνίας, μετά την υπ. αριθμ. 372/2008 ΑΔΣ με θέμα: <<Απόφαση παύσης ενεργών ΧΑΔΑ>> δυνάμει της οποίας απεφασίσθη η κατάργηση του ΧΑΔΑ Δήμου Σπαρτιατών εις θέσιν ‘’Προβατομάνδρα’’ εντός ορίων ΔΔ. Αφυσσού Δήμου Σπαρτιατών και η αποκατάσταση αυτού από 1-1-2009 (Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Ν. Αγγελόπουλο) ’’.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφεία
Την αναβολή του θέματος έως της 23-12-08 προκειμένου να καταβληθεί προσπάθεια για συνεργασία με τους Δημάρχους της 1ης Γεωγραφικής Ενότητος ώστε να εξευρεθούν άλλοι χώροι πλην του ΧΔΑ Δήμου Σπαρτιατών για την εγκατάσταση του δεματοποιητή εις το πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων της 1ης Γεωγραφικής Ενότητος Ν. Λακωνίας.Τυχόν προτάσεις θα πρέπει να περιέλθουν στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως την 22-12-08 το μεσημέρι δεδομένου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου την 23-12-2008.
Στην παρούσα μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Π. Καλομοίρης και Λ. Καράντζαλης οι οποίοι διαφώνησαν με την αναβολή.

Απόφαση 388/22-12-2008 με
ΘΕΜΑ: ΄΄ ’Περί εξευρέσεως χώρου για την εγκατάσταση ή μη δεματοποιητή εις το πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (στερεών αποβλήτων) 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Λακωνίας, μετά την υπ. αριθμ. 372/2008 ΑΔΣ με θέμα: <<Απόφαση παύσης ενεργών ΧΑΔΑ>> δυνάμει της οποίας απεφασίσθη η κατάργηση του ΧΑΔΑ Δήμου Σπαρτιατών εις θέσιν ‘’Προβατομάνδρα’’ εντός ορίων ΔΔ. Αφυσσού Δήμου Σπαρτιατών και η αποκατάσταση αυτού από 1-1-2009 –εξ αναβολής’’.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφεία
Προτείνει ως κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση του δεματοποιητή εις το πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (στερεών αποβλήτων) της 1ης Γεωγραφικής Ενότητος Ν. Λακωνίας τον χώρο του ΧΑΔΑ Δήμου Σπαρτιατών , υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1/O χώρος του ΧΑΔΑ θα οριοθετηθεί επακριβώς κατά θέση, έκταση και όρια βάσει τοπογραφικού της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σπαρτιατών , ώστε να απεικονισθεί επακριβώς η έκτασή του καθώς σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 372/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απεφασίσθη η κατάργησή του από 01-01-2009 και η διαδικασία αποκαταστάσεώς του , με την εγκατάσταση του δεματοποιητή.
2/Ο χώρος εγκαταστάσεως του δεματοποιητή θα έχει έκταση το πολύ έξι (6) στρεμμάτων εντός του οριοθετημένου ΧΑΔΑ σε σημείο που θα δίδει την δυνατότητα λειτουργίας του δεματοποιητή κατά τον προσήκοντα και ολιγότερο επαχθή για το περιβάλλον και τις πλησιόχωρες ιδιοκτησίες τρόπο. Εννοείται ότι για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδος θα ληφθεί υπόψη η προστασία του περιβάλλοντος και όλες οι προϋποθέσεις που ο Νόμος ορίζει, αφού η μονάδα ουδεμία σχέση έχει με την ανεξέλεγκτη κατάσταση που ισχύει σήμερα.
3/Τα δεματοποιημένα απορρίμματα δεν θα παραμένουν οριστικά στο χώρο που επελέγη, αλλά θα μεταφέρονται σύντομα σε άλλο χώρο όπου και θα είναι ο χώρος της τελικής εναποθέσεώς τους.
4/Ο τρόπος αυτής της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (με την μορφή της δεματοποίησης) θα είναι προσωρινός και δεν θα έχει διάρκεια ανώτερη των δυόμισυ ετών αρχής γενομένης από την ημερομηνία τοποθέτησης του δεματοποιητή. Εαν εν τω μεταξύ εξευρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος το Δημοτικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να επανέλθει με νεότερη απόφασή του και να επιλέξει για την δεματοποίηση τον χώρο αυτόν.
5/Η δεματοποίηση προϋποθέτει ανακύκλωση των σκουπιδιών που τελούν υπό ανακύκλωση ώστε τα απορρίμματα που βαίνουν προς δεματοποίηση να μειώνονται σε όγκο και η εναλλακτική τους διαχείριση με την μέθοδο αυτή να επιτυγχάνεται καλύτερα και φιλικώτερα προς το περιβάλλον. Εννοείται ότι η μέθοδος της δεματοποίησης περιλαμβάνει και την επί τόπου βιολογική επεξεργασία των λυμάτων των υπό δεματοποίηση αποβλήτων.
6/Το Δημοτικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να επανέλθει και να καταργήσει με νεώτερη την παρούσα απόφασή του, εάν δεν πληρωθεί έστω και ένας εκ των ανωτέρω όρων.
7/Το Δημοτικό Συμβούλιο εκτιμά πως το Δ.Δ. Αφυσσού Δήμου Σπαρτιατών έχει υποστεί μία διαρκή επί 40 χρόνια υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού του περιβάλλοντος εξαιτίας της επί 10 χρόνια λειτουργίας του ΧΑΔΑ Δήμου Σπαρτιατών εντός των ορίων του ,καθώς και ότι θα συνεχίσει να επηρεάζεται περιβαλλοντικά, φυσικά κατά πολύ λιγότερο επαχθή τρόπο, απ΄την εγκατάσταση του δεματοποιητή σε χώρο του ΧΑΔΑ,παρά την κατάργηση του ΧΑΔΑ και την έναρξη της διαδικασίας αποκαταστάσεώς του και παρά το γεγονός ότι ο δεματοποιητής θα λειτουργεί προσωρινώς και φιλικά με το περιβάλλον , σύμφωνα με τις εγκεκριμένες και ήδη εφαρμοσμένες έως σήμερα σ΄ άλλους δήμους διαδικασίες γι΄ αυτό και ο Δήμος Σπαρτιατών θα λάβει πρόνοια ώστε τα προσεχή έτη να υπάρξουν ποικίλα αντισταθμιστικά οφέλη υπέρ των κατοίκων του Δ.Δ. Αφυσσού και των πλησιόχωρων οικισμών μέσα από εκτέλεση έργων του Τεχνικού προγράμματός του, την μείωση των τελών ύδρευσης κ.λ.π. αντισταθμιστικά οφέλη που θα συγκεκριμενοποιηθούν απ΄τον Δήμο Σπαρτιατών στο πλαίσιο των επόμενων προϋπολογισμών και τεχνικών προγραμμάτων έως το τέλος της υπαρχούσης 4ετίας.
Υπέρ της ανωτέρω αποφάσεως ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Παρασκευάς Καλομοίρης, Δημ. Καραχάλιος, Χρ. Κανακάκος, Μεταξία Παπαποστόλου,Θεόδωρος Συρνιός, Χρ. Δημητρόπουλος, Χρ. Πατσιλίβας, Αν. Σακελλαράκος, Απ. Σκρεπέτης, Σταύρος Αργειτάκος,Ευστράτιος Βέργαδος, Κων/να Λυμπιωτάκου και Παν/της Τζωρτζάκης , δηλαδή 13 σύμβουλοι.
Κατά της ανωτέρω αποφάσεως ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι :Νικόλαος Σελίμος, Παναγιώτης Ρήγας , Χρήστος Πλειώτας και Σπυρίδων Μοιράγιας ,δηλαδή τέσσερις (4) σύμβουλοι, με την αιτιολογία ότι θα μπορούσε να εξευρεθεί χώρος για την δεματοποίηση εκτός ορίων Δήμου Σπαρτιατών Λακωνίας και πάντως όχι στο ΧΑΔΑ Δήμου Σπαρτιατών Λακωνίας.
Λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Λεωνίδας Καράντζαλης.

Απόφαση:1 /09-01-2009 για το
ΘΕΜΑ: ΄΄ Περί έκφρασης θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Σπαρτιατών μετά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και απειλούν την δημόσια υγεία ,εξαιτίας των κινητοποιήσεων και της καταλήψεως του ΧΑΔΑ Δήμου Σπαρτιατών ‘’.
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ότι άμεσα θα πρέπει να αρχίσει η αποκομιδή των Απορριμμάτων του Δήμου Σπαρτιατών καθ΄ υπόδειξη των αρμοδίων Αντιδημάρχων και σε εναρμόνιση της παρούσης αποφάσεώς μας με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 205/103/7-1-2009 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου δια του οποίου καθίσταται αναγκαία έως της εφαρμογής της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του ΧΑΔΑ και την αποκατάστασή του μια μικρή απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου αυτού, επ΄ ωφελεία της προστασίας και διαφυλάξεως της δημόσιας υγείας ,που άμεσα πλήττεται και σφόδρα επαπειλείται από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστα μέρη του αστικού ιστού του Δήμου και των οικισμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου