kk

Κλείσιμο σκουπιδοτοπου - Παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ - Αφυσσού και αποκατάστασή του !!!

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16/12/2009


Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 15/12/2009 ΧΑΔΑ ΑΦΥΣΣΟΥ


Διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ


ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΤΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΛΛΑ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ Διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 479/2009

ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2009 ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η 479/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΕΦΕΡΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΧΑΔΑ ΑΦΥΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ σας την παραθέτουμε:

Απόφαση 479/2009
Δημοσιεύθηκε στις 31 – 08 – 2009
Και κοινοποιήθηκε στις 30 – 09 – 2009
(Απόσπασμα)
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή Α) κατά το άρθρο 94 παρ. 1 και 3 του ισχύοντος Συντάγματος, στο ΣτΕ και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές, όπως ο νόμος ορίζει,.. και σε ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή της αυτής νομοθεσίας, μπορεί να ανατεθεί με νόμο η εκδίκαση κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών διοικητικών διαφορών ουσίας στα πολιτικα δικαστήρια. Με το άρθρο 1 του ν. 1406/1983 έχουν υπαχθεί στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων οι διοικητικές διαφορές ουσίας από τις οποίες αναφέρονται από το ίδιο άρθρο ενδεικτικώς ορισμένες περιπτώσεις. Έχει γίνει δεκτό ότι διοικητική διαφορά ουσία υπαγόμενη στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια δημιουργείται και από την αστική ευθύνη του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των άλλων ν.π.δ.δ. όταν αφορά αποζημίωση για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους κατά τα άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ και μάλιστα όχι μόνο όταν η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη συνιστά έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης ή παράλειξη έκδοσης τέτοιας πράξης αντίστοιχα, αλλά και όταν η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη των οργάνων του δημοσίου ή κάποιου ν.π.δ.δ. αφορά απλή υλική ενέργεια ή παράλειψη επιβαλλόμενης υλικής ενέργειας αυτών που έλαβε χώρα σε συνάρτηση με την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή εξαιτίας τους και εφόσον δεν συνδέεται με την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας του Δημοσίου και το υπαίτιο όργανο δεν ενήργησε εκτός του κύκλου των υπηρεσιακών του καθηκόντων (βλέπε ΑΕΔ 5/1995 ΕλλΔνη 1995, 562). Περαιτέρω επί παράνομης υλικής ενέργειας ή παράλειψης επιαβαλλόμενης υλικής ενέργειας οργάνων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ., η οποία έλαβε χώρα σε συνάρτηση με την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας (ή εξαιτίας τους) και η οποία δεν συνδέεται με την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας του Δημοσίου, ούτε σε αυτή το υπαίτιο όργανο ενήργησε εκτός του κύκλου των υπηρεσιακών του καθηκόντων, η φύση της διαφοράς ως διοικητικής διαφοράς ουσίας καθώς και η συνακόλουθη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων διατηρούνται μόνον εφόσον ο νόμος οργανώνει κατά τέτοιο τρόπο τη δικονομική προστασια του πολίτη, ώστε το αίτημά του ενώπιον του Δικαστηρίου να είναι η καταψήφιση σε παροχή (όπως λ.χ. η απαίτηση αποζημιώσεως κατ΄άρθρα 105-16 ΕισΝΑΚ) ή η αναγνώριση δικαιώματος ή έννομης σχέσης που αναφέρονται στο δημόσιο δίκαιο (βλ. ΑΕΔ 1/1191 ΕλλΔνη 32, 1480). Επομένως όταν με την υλική πράξη των οργάνων του δημόσια προσβάλλεται ιδιωτικό δικαίωμα που δεν έχει περιουσιακό χαρακτήρα και οι αξιώσεις που δίδει ο νόμος προς προστασία του είναι η άρση της προσβολής και η παράλειψη αυτής στο μέλλον (και όχι καταψήφιση σε παροχή περιουσιακή), τότε δεν υπάρχει διοικητική διαφορά ουσίας με την ανωτέρω έννοια ούτε και η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αλλά η υπόθεση ανήκει στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, εκ των οποίων έχουν υλική αρμοδιότητα επί μεν τακτικής αγωγής το Πολυμελές Πρωτοδικείο βάσει της γενικής εκ του άρθρου 18 ΚΠολΔ αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των υποθέσεων που έχουν ειδικώς υπαχθεί στην εξαιρετική αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου (λ.χ. Ειρηνοδικείου στις περιπτώσεις του άρθρου 15 αριθμ. 5 και 6 του ΚΠολΔ), επί δε αιτήσεως για λήψη ασφαλιστικών μέτρων το Μονομελές Πρωτοδικείο κατ’ άρθρο 683 παρ. 1 ΚΠολΔ, (βλ. ΠπρΑθ 1026/94 Αρχν 95, 59, ΜπρΑθ 10691/97 Δ.3/97, 379 Μ.Πρ.Κορ 4058/2006 αδημ., Μ.Πρ.Καλαμ. 109/2003 ΝοΒ 2004, 1246, Μ.Πρ.Ρεθυμν. 539/2001 Νόμος, Δαγκτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, έκδοση 1977, σελ. 86, Κεραμέα – Κουδόλη –Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθρο 1 παρ. 7).
Β) Περαιτέρω κατά το άρθρο 57 του ΑΚ «όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον.. Αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται». Επιπλέον στην περίπτωση τέτοιας προσβολής μπορεί να επιδικασθεί υπέρ του προσβληθέντος και σε βάρος του υπαιτίου και χρηματική ικανοποιήση λόγω ηθικής βλάβης (άρθρο 59ΑΚ). Το εν λόγω ιδιωτικό δικαίωμα – πλαίσιο με επί μέρους αυτοτελείς εκφάνσεις που αποτελούν ειδικότερα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ελευθερία, το δικαίωμα στην τιμή κ.ο.κ. (βλ. Καράκωστα, Περιβάλλον και Δίκαιο, έκδοση 2000, σ. 172). Η προσωπικότητα του ανθρώπου γεννάται και αναπτύσσεται ακώλυτα μέσα σε ένα ζωτικό χώρο που αποτελείται κατ’ αρχήν από τα εκτός συναλλαγής πράγματα, δηλαδή κατά το άρθρο 966 ΑΚ: α) τα κοινά σε όλους (ο ατμοσφαιρικός αέρας και η θάλασσα), β) τα κοινόχρηστα (όπως κατά την ενδεικτική απαρίθμηση του άρθρου 967 ΑΚ, τα ελευθέρως και συνεχώς ρέοντα νερά, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι αιγιαλοί κλπ) και γ) τα προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών. Στην έννοια του αναγκαίου στην ανθρώπινη προσωπικότητα ζωτικού χώρου εντάσσονται και άλλα περιβαλλοντικά αγαθά μη υπαγόμενα εκ πρώτης όψεως στις ανωτέρω κατηγορίες, όπως είναι η αισθητική του τοπίου, η προσήκουσα πολεοδομική ανάπτυξη με σεβασμό στο φωτισμό, τον αερισμό και την παραδοσιακή αισθητική των οικισμών κλπ (βλ. ΜπρΝαξ 58/89 αδημ. και Καράκωστα, ο.π. σ. 174). Η ακώλυτη απόλαυση της χρήσης και της ωφέλειας των αγαθών που συναποτελούν το ζωτικό περιβαλλοντικό χώρο συνιστά αυτοτελή έκφανση του δικαιώματος της προσωπικότητας που προστατεύεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων προς 57 και 559 του ΑΚ (βλ. τον ίδιο, ό. π, σ. 172). Προσβολή της ειδικότερης αυτής πλευράς του δικαιώματος επί της προσωπικότητας επέρχεται όταν διαταράσσεται στοιχείο του ζωτικού χώρου από τα ανωτέρω αναφερόμενα κατά τέτοιο τρόπο (συνηθέσετρος τρόπος η ρύπανση) ώστε είτε: α) καταργείται εξ ολοκλήρου ή αλλοιώνεται η κοινή ωφέλεια που πηγάζει από τη χρήση του συγκεκριμένου αγαθού, είτε β) καθίσταται αδύνατη η χρήση του στοιχείου αυτού ή άλλου συνδεομένου προς αυτό (βλ. ΑΠ 286/87 ΕλλΔνη 29, 1365 και Καράκωστα, ό.π., σ. 173 και 176). Τέτοια προσβολή είναι απαγορευμένη κατά το άρθρο 57 ΑΚ και αναδίδει τις εκεί καθοριζόμενες αξιώσεις εφόσον είναι παράνομη και τούτο συμβαίνει σε οποιαδήποτε κοινωνικά απρόσφορη επέμβαση στην σφαίρα του συγκεκριμένου κάθε φορά αγαθού, η οποία λαμβάνει χώρα χωρίς προς τούτο δικαίωμα ή με την άσκηση μεν δικαιώματος που όμως είτε είναι μικρότερης σπουδαιότητας από το προσβαλλόμενο είτε ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν την άσκησή του καταχρηστική κατ’ άρθρο 281 ΑΚ και 25 παρ. 3 Σ. (ΕφΑθ 1688/98 ΕλλΔνη 39, 667, 12154/90 ΕλλΔνη 32, 1673 και Καράκωστα, ό.π. σ. 177-178). Δηλαδή δεν απαιτείται να είναι η προσβάλλουσα το αγαθό συμπεριφορά απαγορευμένη από ειδική διάταξη νόμου αλλά αρκεί το ότι είναι βλαπτική και κοινωνικά απρόσφορη και μόνο. Εντούτοις στην περίπτωση διαχείρισης στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) τυχόν προκαλούμενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο ρύπανση αποτελεί όχι απλώς κοινωνικά απρόσφορη συμπεριφορά αλλά και παράνομη, ως αντικείμενη στα άρθρα 12 παρ. 1 και 5 του ν. 1650/1986 που προβλέουν ότι «η διαχείριση πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μη δημιουργεί κίνδυνο ούτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος» και «απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων» και 29 του ίδιου νόμου που προβλέπει ότι «οποιοσδήποτε προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ευθύνεται σε αποζημίωση…», και στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909/2003 «περί μέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων κ.λ.π.», που εκδόθηκε για να εφαρμόσει στην Ελλάδα τις 75/442/1975 και 91/156/1991 οδηγίες της ΕΟΚ. Η παράνομη προσβολή δεν απαιτείται να είναι επιπλέον και υπαίτια (βλ. Καράκωστα, ό.π., με τις εκεί περαιτέρω παραπομπές). Την αγωγή ή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομιμοποιείται να ασκήσει ο χρήστης του συγκεκριμένου στοιχείου του ζωτικού χώρου του περιβάλλοντος, που υπέστη την προσβολή, δηλαδή το πρόσωπο που βρίσκεται σε τοπική σχέση με το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό αγαθό που φέρεται να υπέστη βλάβη (βλ. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, άρθρο 57 παρ. 42). Τέτοιο πρόσωπο μπορεί να είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο μόνο μπορεί να τρωθεί στην προσωπικότητά του από ενέργειες ρύπανσης του περιβάλλοντος, όχι δε και νομικό πρόσωπο, στο οποίο αναγνωρίζεται βέβαια αξίωση για την προστασία του δικαιώματός του στην προσωπικότητα, αλλά σε εκφάνσεις αυτής που ενυπάρχουν στο νομικό πρόσωπο όπως είναι η πίστη, η υπόληψη, το επάγγελμά του, το μέλλον του και τα λοιπά άυλα αγαθά που του αναγνωρίζονται και είναι σύμφυτα με την ιδιότητά του ως νομικού προσώπου (πρ βλ. ΕφΑθ 6338/81 ΝοΒ29, 1412, ΠΠρΑθ10098/91 ΕλλΔ/νη 33,1505).
Γ) Σύμφωνα με το άρθρο 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, «Τα ασφαλιστικά μέτρα δεν πρέπει να συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώματος, του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή η διατήρηση». Ο απαγορευτικός αυτός κανόνας ισχύει κατά βάση στην προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως, αφού στις λοιπές περιπτώσεις ασφαλιστικών μέτρων, με εξαίρεση την προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως, δεν ανακύπτει πρακτικά κίνδυνος ικανοποιήσεως του ασφαλιστικού δικαιώματος. Περαιτέρω γίνεται δεκτό ότι επί ρυθμίσεως διαρκών (συμβατικών ή νόμιμων) ενοχών για παροχή ή παράλειψη (τέτοια είναι και η υποχρέωση παραλείψεως προσβολής της προσωπικότητας με τη ρύπανση του περιβάλλοντος) είναι συνήθως δυνατή η προσωρινή ρύθμιση της καταστάσεως χωρίς αυτό να συνιστά ολοκληρωτική ικανοποίηση του αντίστοιχου δικαιώματος, γιατί ικανοποιούνται μερικότερες μόνον εκδηλώσεις της όλης έννομης σχέσεως, αφού η ρύθμιση που διατάσσεται έχει προσωρινή ισχύ και έτσι υπολείπεται χρονικά της διαρκούς ενοχής, την οποία ρυθμίζει (Κ.Μπέης, Πολ.Δικ. V σελ. 776, 834, ΜονΠρωτΑθ 1347/1989 Δίκη 1989, σλ. 319, ΜονΠρωτΑθ 15611/1989 Δίκη 1990, σελ. 874, ΝομΠρωτΑθ 16255/1989 ΕλΔ 1990, σελ. 1546, ΜονΠρωτΘεσ 12162/1993, Αρμ 1994 σελ. 182, βλ περιπτωσιολογία σε Κεραμόα/Κονδύλη/Νίκα (Κράνης) ΕρμΚ.Πολ, 2000, άρθρα 731-732, αριθμ. 5). Ωστόσο και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ελέγχεται αν τα ζητούμενα ασφαλιστικά μέτρα οδηγούν τελικά σε ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος, αποτέλεσμα που υπάρχει όταν προκαλούν μόνιμες συνέπειες που ματαιώνουν τον πρακτικό σκοπό της κύριας δίκης, λύνοντας στην ουσία οριστικά τη διαφορά, δηλαδή συνέπειες που συνιστούν πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος και οι οποίες δεν μπορούν να ανατραπούν αν υπάρξει αντίθετη οριστική κρίση είτε η ανατροπή τους απαιτεί σημαντικές δαπάνες και ιδιαίτερες ενέργειες ή και την (αβέβαιη) σύμπραξη του αντιδίκου (Δημ. Κράνης, Λειτουργικές δομές ασφαλιστικών μέτρων, Δίκη 2003, σελ. 679 επ., ιδίως σελ. 682-683). Συνεπώς, η γραμματική διατύπωση του ΄άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ έχει το νόημα ότι απαγορεύεται η διαμέσου αυτής της προσωρινής θέσης σε λειτουργία της εριζόμενης έννομης σχέσης δημιουργία αμετάκλητων ή δυσχερώς ανατρέψιμων καταστάσεων, αν στην κύρια διαγνωστική δίκη.
Στην προκείμενη περίπτωση, οι αιτούντες εκθέτουν στην υπό κρίση αίτησή τους, ότι ο πρώτος των καθ’ ων Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του οποίου Δήμαρχος και νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο δεύτερος των καθ’ ων, λειτουργεί παράνομα κατά τα τελευταία σαράντα έτη σε χώρο ιδιοκτησίας του, που περιγράφεται στην αίτηση, χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ), στον οποίο εναποθέτει τα αστικά απορρίμματα των δημοτών του, τα οποία ακολούθως θάβονται με χώμα και καίγονται προκαλώντας σοβαρή ρύπανση στον αέρα, στη γη και στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, στην οποία οι αιτούντες έχουν τι κατοικίες τους και τις αγροτικές καλλιέργειές τους. Παράλληλα στο ΧΑΔΑ Σπάρτης έχουν κατασκευαστεί εδαφικές εσοχές, μέσα στις οποίες γίνεται εναπόθεση της λυματολάσπης του βιολογικού καθασριμού της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης, πλήν όμως το τελευταίο διάστημα, λόγω ρήγματος στις εν λόγω εσοχές, δημιουργήθηκε διάχυση της λυματολάσπης στο έδαφος, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρύπανση στον ποταμό Ευρώτα. Περαιτέρω οι αιτούντες, αφού επικαλούνται παράνομη προσβολή του δικαιώματος στην προσωπικότητάς τους από τις ενέργειες αυτές και επείγουσα περίπτωση, ζητούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα ρύθμισης της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και συγκεκριμένα: α) Να διαταχθεί η προσωρινή παύση της λειτουργίας του ΧΑΔΑ Σπάρτης, β) να απαγορευθεί η εγκατάσταση στο ΧΑΔΑ Σπάρτης μονάδας δεματοποιητή και η εναπόθεση στο χώρο του ΧΑΔΑ δεματοποιηθέντων απορριμμάτων, γ) να απαγορευθεί η εναπόθεση στο χώρο του ΧΑΔΑ Σπάρτης της λυματολάσπης που παράγεται από το βιολογικό καθαρισμό Σπάρτης, δ) να υποχρεωθούν οι καθ’ ων να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το Δεκέμβριο 2008 στο ΧΑΔΑ και να τον περιφρουρούν καταλλήλως για να αποφευχθεί επανάληψη της πυρκαγιάς και ε) να απειληθεί σε βάρος των πρώτου, τρίτου και τέταρτου των καθ’ ων χρηματική ποινή και σε βάρος των δευτέρου και τρίτου των καθ’ ων προσωπική κράτηση για κάθε μελλοντική προσβολή του δικαιώματός τους. Η αίτηση, όπως αναφέρθηκε στη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε, ασκήθηκε παραδεκτά στο Δικαστήριο τούτο, που έχει δικαιοδοσία και είναι υλικά αρμόδιο να τη δικάσει (άρθρα 22, 683 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις που προαναφέρθηκαν και σ’ αυτές των άρθρων 731,732 και 947 ΚΠολΔ, πλήν του υπό στοιχ. β΄αιτήματος, το οποίο δεν είναι νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί, διότι όπως προκύπτει από το άρθρο 682 ΚΠολΔ, ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται μόνο για γενημένα δικαιώματα, έστω και αν αυτά τελούν υπό αίρεση ή προθεσμία (βλ. Μον.Πρ.Λαρ. 535/200 ΑρχΝ 2000,252, Μον.Πρ.Χαλκ. 695/1993 ΕλλΔνη1994, 194 και εκεί παραπομπές στη νομολογία). Μέχρι όμως την ημεροχρονολογία συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο (10-4-2009), κατά το ιστορικό της αίτησης, δεν είχε ακόμη εγκατασταθεί και λειτουργήσει ο δεματοποιητής στον επίδικο χώρο. Συνεπώς το δικαίωμα, το οποίο περιγράφουν στην αίτηση οι αιτούντες και του οποίου επιδιώκουν την εξασφάλιση, δεν έχει ακόμη γεννηθεί. Ας σημειωθεί ότι οι αιτούντες δεν επικαλούνται καμία από τις περιπτώσεις προληπτικής παροχής δικαστικής προστασίας του άρθρου 69 ΚΠολΔ. Επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί κατ’ ουσίαν.
Από τις διατάξεις των άρθρων 80,81 και 686 παρ. 6 ΚΠολΔ προκύπτει ότι κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον δύναται να παρέμβει στη δίκη των ασφαλιστιών μέτρων και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, πρόσθετα υπέρ κάποιου των κύριων διαδίκων. Η παρέμβαση αυτή, εφόσον ο νόμος δεν κάνει διάκριση μεταξύ κύριας ή πρόθεστης, δύναται να ασκηθεί και προφορικά ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ή ειρηνοδικείου με δήλωση στο ακροατήριο και δεν απαιτείται ξεχωριστό δικόγραφο λόγω του κατεπείγοντος. Στην προκείμενη περίπτωση, το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σπάρτης», που εδρεύει στη Σπάρτη, με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του, η οποία καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, επικαλούμενο έννομο συμφέρον, ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των καθ’ ων και ζητεί την απόρριψη της αίτησης. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, η πρόσθετη αυτή παρέμβαση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 80 και 686 ΚΠολΔ. Συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν και να συνεκδικαστεί με την αίτηση λόγω της μεταξύ τους συνάφειας (άρθρα 31, 246, 285 σε συνδυασμό με το άρθρο 686 ΚΠολΔ).
Από την ανωμοτί κατάθεση του τρίτου των καθ’ ων και τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων Εμμανουήλ Φριντζήλα, Χρήστου Πλειώτα, Χρήστου Κανακάκου και Ελένης-Μαργαρίτας Μουρελάτου, που εξετάστηκα στο ακροατήριο, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, όλα τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα και τους ισχυρισμούς τους, που ανέπτυξαν προφορικά και με τα σημειώματα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ. 1369/26-1-1979 απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας επιτράπηκε στον πρώτο των καθ’ων να διαθέτει τα απορρίμματα των δημοτών του σε έκταση εμβαδού 190 στρεμμάτων περίπου, που βρίσκεται στη θέση «ΠΡΟΒΑΤΟΜΑΝΔΡΑ» του Δημοτικού Διαμερίσματος Αφυσσού του Δήμου Σπαρτιατών, η οποία ανήκει κατά κυριότητα στον πρώτο των καθ’ ων. Με την απόφαση αυτή ορίστηκε ότι η διάθεση των απορριμμάτων θα γίνεται με απλή απόρριψη αυτών. Ακολούθως με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ «περί των στερεών αποβλήτων» και το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» και ιδίως το άρθρο 12 παρ. 1 και 5 αυτού απαγορεύτηκε ουσιαστικά η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων, η οποία έτσι έγινε παράνομη πράξη. Στη συνέχεια εκδόθηκε νέα αυστηρότερη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υπ’ αριθμ. 91/156/1991 και σε εκτέλεση αυτής και του Ν. 1650/1986 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 69728/824 ΦΕΚ Β΄358/1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Υγείας και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης, με την οποία ορίστηκαν τα μέτρα και οι όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Συγκεκριμένα απαγορεύτηκε και πάλι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται με ανεξέλεγκτη απόρριψη αυτών (άρθρο 5) και ορίστηκε ότι αυτή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο άμεσα ή έμμεσα η υγεία των ανθρώπων και ότι δεν θα χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον (άρθρο 4). Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και ιδίως Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ανατέθηκε στα Συμβούλια Περιοχής ή τους Συνδέσμους διαχείρισης αποβλήτων ή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και μόνο υπό προϋποθέσεις στις οικείες Περιφέρειες (άρθρο 9). Η εφαρμογή του συστήματος αυτού παρουσίασε μεγάλη δυσκολία και καθυστερήσεις στην πράξη, γιατί οι τοπικές κοινωνίες, ενόψει των αντιτιθέμενων συμφερόντων, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν για τους χώρους που θα έπρεπε να επιλέγουν ως ΧΥΤΑ, με αποτέλεσμα τελικά η Ελλάδα να καταδικαστεί το έτος 2000 σε χρηματική ποινή για κάθε ημέρα καθυστέρησής της να συμμορφωθεί στις ανωτέρω οδηγίες, ως προς την απόρριψη αποβλήτων στις εκβολές του χειμάρρου Κουρουπητού Χανιών και να επαπειλούνται και νέες κυρώσεις εις βάρος της. Για να αποφευχθούν οι κυρώσεις αυτές εκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση των ανωτέρω Υπουργών με αριθμό 50910/2727/ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003, η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη Απόφαση του 1996 και όρισε πλέον μεταξύ άλλων τροποποιήσεων την περιφέρεια ως αρμόδιο όργανο κατάρτισης του περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) για να μπορέσει να ξεφύγει το θέμα από το επίπεδο των τοπικών αντιπαραθέσεων. Περαιτέρω, παρά το γεγονός ότι συστήθηκε σύνδεσμος για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Νομού Λακωνίας, δεν προχώρησαν ουσιαστικά οι ενέργειες για δημιουργία ΧΥΤΑ. Έτσι τα στερεά απόβλητα της πόλης της Σπάρτης συνεχίζουν από το έτος 1979 και μέχρι τη συζήτηση της αίτησης να απορρίπτονται στον επίδικο χώρο. Κατόπιν των ανωτέρω, πιθανολογείται ότι ο πρώτος των καθ’ ων λειτουργεί παράνομα τον επίδικο χώρο ως ΧΑΔΑ. Ο χώρος αυτός βρίσκεται σε υψόμετρο 450 μέτρων, δηλαδή ψηλότερα από την πόλη της Σπάρτης και σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από αυτήν, καθώς και από τα γειτονικά Δ.Δ. Αφυσσού και Κλαδά, από τον οικισμό Κοκκινόραχη και από το χωριό Χρύσαφα. Επίσης βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το ρέμα του Κάναλη, το οποίο οδηγεί στο ποτάμι της Κελεφίνας, που με τη σειρά του οδηγεί στον Ευρώτα. Όλα αυτά τα έτη τα απόβλητα πιέζονται και πάνω σ’ αυτά τίθεται χώμα. Έτσι, εξαιτίας και της θέσης του, η περιβαλλοντική επιβάρυνση που δημιουργεί Ο ΧΑΔΑ και οι συνέπειες αυτής, τόσο στο περιβάλλον όσο και στους κατοίκους της περιοχής, είναι ιδιαίτερα μεγάλες και μάλιστα μπορούν ως ένα βαθμό να βλάψουν ολόκληρη την κοιλάδα της Σπάρτης και κατ’ επέκταση μεγάλο μέρος της λεκάνης απορροής του Ευρώτα. Επιπλέον, λόγω της μακρόχρονης λειτουργίας του ΧΑΔΑ, δεν υπάρχει πλέον άλλος χώρος για να θαφτούν τα απορρίμματα που συνεχίζουν να εναποτίθενται σ’ αυτόν, καθώς έχουν ήδη εναποτεθεί απορρίμματα 1.000.000 κυβικών μέτρων περίπου. Έτσι, κάθε προσπάθεια εκσκαφής για το θάψιμο των απορριμμάτων οδηγεί σε ανασκαφή παλαιότερων απορριμμάτων που βρίσκονται σε προχωρημένη αποσύνθεση. Αυτός ο απόλυτος κορεσμός του ΧΑΔΑ, σε συνδυασμό με την παντελή απουσία έργων διαχείρισης του παραγόμενου βιοαερίου, αλλά και το γεγονός ότι 50% περίπου των απορριμμάτων είναι οργανικά κατάλοιπα (και επομένως έχουν υψηλή πιθανότητα αυτανάφλεξης), έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στο χώρο του ΧΑΔΑ που πολλές φορές συντηρούνται επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Μ’ αυτό τον τρόπο εκλύονται στην ατμόσφαιρα και στην επιφάνεια του εδάφους διοξίνες και άλλοι επικίνδυνοι αέριοι ρύποι. Οι διοξίνες είναι χημικές ουσίες, εξαιρετικά ύποπτες για καρκινογενέσεις, ιδιαίτερα τοξικές και ανθεκτικές στη βιολογική αποσύνθεση. Η δράση τους είναι αθροιστική και οι βλάβες που προκαλούν εμφανίζονται μετά από χρόνια. Έτσι, δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων και ταυτόχρονα, με τη μόλυνση του εδάφους που προκαλείται από τις διοξίνες, υποθηκεύεται και η μελλοντική τους υγεία. Περαιτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΧΑΔΑ λειτουργεί σε θέση όπου ο πυθμένας του χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων δεν έχει στεγανοποιηθεί κατάλληλα ώστε οι βλαβερές χημικές ουσίες που εκλύονται από την αποσύνθεση των απορριμμάτων (πλαστικών , οργανικών, μπαταριών κ.λ.π.) να μην μπορούν να κατεισδύσουν μέσω του νερού των βροχών στον υδροφόρο ορίζοντα. Έτσι η μόλυνση του υπόγειο υδροφόρου ορίζοντα είναι γεγονός από το 1996, οπότε απαγορεύτηκε στους κατοίκους του Δ.Δ. Αφυσσού η ύδρευσή τους από γεώτρηση στην περιοχή «Κούκουρα» αλλά και τις πηγές του Βόθωνα και υποχρεώθηκαν να παίρνουν πόσιμο νερό από την πόλη της Σπάρτης. Επίσης λόγω της αδυναμίας πλέον θαψίματος των απορριμμάτων και διαχείρισης των παραγόμενων στραγγισμάτων, οι διάφορες επικίνδυνες ουσίες μεταφέρονται με το νερό της βροχής και στα γειτονικά επιφανειακά ύδατα του ρέματος του Κάναλη και μέσω αυτού στο ποτάμι της Κελεφίνας, παραπόταμου του Ευρώτα, που χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της περιοχής για το πότισμα των χωριανών τους. Ακόμη οικόσιτα ζώα βόσκουν στις ίδιες περιοχές και καταναλώνουν πιθανώς μολυσμένα ύδατα ή φυτά, μεταφέροντας έτσι στην τροφική αλυσίδα τις επικίνδυνες ουσίες με το κρέας, το γάλα και τα αυγά τους. Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι πλήττεται το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δημιουργείται πληθώρα κινδύνων όπως: Μόλυνση των ανθρώπων που ασχολούνται με καλλιέργειες, μόλυνση των παιδιών που παίζουν στη φύση και έρχονται σε συχνότερη επαφή με το έδαφος από τους μεγαλύτερους, μόλυνση ολόκληρης της διατροφικής αλυσίδας και μόλυνση του εισπνεόμενου αέρα, ειδικά όταν στην περιοχή επικρατεί μεγάλη υγρασία. Όμως οι καθ’ ων, παρότι το πρόβλημα έχει αναδειχθεί από πολλών ετών και παρά τις συνεχείς και έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων αλλά και των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να δώσουν λύση στην υπάρχουσα κατάσταση. Από την παράνομη αυτή συμπεριφορά των καθ’ ων, η οποία δημιουργεί σοβαρή και διαρκή ρύπανση του περιβάλλοντος πλήττονται στο δικαίωμα της προσωπικότητάς τους και οι αιτούντες, οι οποίοι είναι κάτοικοι της γύρω περιοχής και είναι αναγκασμένοι να υφίστανται τη δυσάρεστη αλλά και απειλητική για την υγεία τους κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί. Πρέπει επομένως να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να ληφθούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή προστασία του πληττόμενου δικαιώματος των αιτούντων. Τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν (άρθρο 692 παρ. 1 ΚΠολΔ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, όπως προηγουμένως εκτέθηκε, χωρίς να επέρχεται πλήρης ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος (άρθρο 692 παρ. 4 ΚΠολΔ), είναι η απαγόρευση στον πρώτο καθ’ ου Δήμο από την πάροδο εξήντα (60) ημερών από τότε που θα του κοινοποιηθεί νόμιμα η απόφαση αυτή και μέχρι τη νόμιμη έναρξη λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής των Αποβλήτων του να λειτουργεί ως Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης των Αποβλήτων του (ΧΑΔΑ) τον επίδικο χώρο, με απειλή χρηματικής ποινής εναντίον των πρώτων, τρίτου και τετάρτου των καθ’ ων (απορριπτομένου ως ουσία αβάσιμου του μέτρου περί προσωπικής κράτησης των δευτέρου και τρίτου των καθ’ ων, διότι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, κρίνεται ως απολύτως επαρκές προς εξαναγκασμό το μέσο της χρηματικής ποινής). Η απαγόρευση της εναπόθεσης στο χώρο του ΧΑΔΑ της λυματολάσπης που παράγεται από το βιολογικό καθαρισμό Σπάρτης και η υποχρέωση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στο ΧΑΔΑ το Δεκέμβριο 2008 είναι άνευ αντικειμένου, καθόσον αφενός μέν η εναπόθεση της λυματολάσπης στο ΧΑΔΑ έχει σταματήσει από τις 31-12-2008, αφετέρου δε η πυρκαγιά έχει ήδη πλήρως κατασβηστεί. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της συνδρομής των όρων του άρθρου 179 ΚΠολΔ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.
Συνεκδικάζει την αίτηση και την πρόσθετη υπέρ των καθ’ ων παρέμβαση.
Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό.
Δέχεται την αίτηση.
Απαγορεύει προσωρινά στον πρώτο των καθ’ ων από την πάροδο εξήντα (60) ημερών από τότε που θα του κοινοποιηθεί νόμιμα η απόφαση αυτή και μέχρι τη νόμιμη έναρξη λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής ταφής των Αποβλήτων του να λειτουργεί ως Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης των Αποβλήτων του (ΧΑΔΑ) το χώρο που χρησιμοποιεί σήμερα και βρίσκεται στη θέση «ΠΡΟΒΑΤΟΜΑΝΔΡΑ» του Δημοτικού Διαμερίσματος Αφυσσού του Δήμου Σπαρτιατών και συγκεκριμένα να εναποθέτει, επιχωματώνει και αποτεφρώνει τα απόβλητα αυτά.
Απειλεί κατά των πρώτου, τρίτου και τέταρτου των καθ’ ων χρηματική ποινή ποσού τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ υπέρ των αιτούντων για κάθε μελλοντική παράβαση της αμέσως ανωτέρω διάταξης της απόφασης.
Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.
Κρίθηκε………κλπ …


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Διαβάστε περισσότερα...

ΕΚΘΕΣΗ ΔΝΣΗΣ ΠΟΧΩΠΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΗΝ - ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΑΔΑ - ΤΗΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ; Διαβάστε περισσότερα...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Πλατείας το ανάγνωσμα (06/02/2010)

Στο δρόμο που χάραξαν οι αφυσσιώτες…

Μπλόκο έχουν στήσει από την Πέμπτη κάτοικοι των χωριών του Ταϋγέτου, στο δρόμο που οδηγεί στη χωματερή της Μαραθόλακκας, εμποδίζοντας τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου Καλαμάτας για την απόθεση των απορριμμάτων.

Επικαλούμενοι δικαστική απόφαση, με την οποία απαγορεύτηκε η λειτουργία της χωματερής, οι κάτοικοι απειλούν με αυτόφωρο όσους μεταφέρουν και αδειάζουν σκουπίδια.

Σε δηλώσεις του την ίδια μέρα ο δήμαρχος Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Νίκας, είπε ότι όσοι εμποδίζουν τη μεταφορά και την απόθεση των απορριμμάτων παρανομούν, αφού κατά την άποψη των νομικών συμβούλων του δήμου, η χωματερή μπορεί να λειτουργήσει μέχρι την εκδίκαση της απαγορευτικής δικαστικής απόφασης, σε 35 περίπου ημέρες.

http://www.lakonikos.gr/index.php?c_id=11&n_id=863ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Πλατείας το ανάγνωσμα (18/02/2010)

Και ο «αγώνας» θέλει καλοπέραση

Δεν το βάζουν κάτω οι αφυσσιώτες και όποτε βρουν ευκαιρία διατυμπανίζουν το χρόνιο πρόβλημά τους με τον σκουπιδότοπο του Δήμου Σπαρτιατών, χωρίς όμως να τους λείπει το χιούμορ. Έτσι και την περίοδο των Αποκριών βρήκαν τρόπο να συνδυάσουν τη διασκέδαση με το φλέγον ζήτημα.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, πολλοί κάτοικοι -κυρίως παιδιά- μεταμφιέστηκαν ανάλογα δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά.

Συμπαραστάτες και σ’ αυτή την εκδήλωση ήταν οι κάτοικοι της Κοκκινόραχης με επικεφαλής τον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου «Πάρνων» κ. Λάμπρο Παλαιοκώστα.

Εξάλλου, ο σύλλογος της Κοκκινόραχης διοργάνωσε με επιτυχία γλέντι για την Καθαρά Δευτέρα στο χώρο της Παναγίας της Γιάτρισσας, όπου με τη σειρά τους οι κάτοικοι του Αφυσσού έδωσαν δυναμικό «παρών».

http://www.lakonikos.gr/index.php?c_id=11&n_id=910
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Αποδεικτικό της Αυθαιρεσίας και της Παρανομίας του ΔημοσίουΩς πότε θα ανεχόμαστε το ίδιο το κράτος να αυθαιρετεί ;; και από την άλλη να απαιτεί από τους πολίτες να εφαρμόζουν τα νόμιμα;;

Έτσι γίνονται οι δουλειές ... Πρώτα βαπτίζεις το κτίριο για τον δεματοποιητή: ''αποθήκη''. Παίρνεις άδεια λοιπόν για αποθήκη. Μετά θα αλλάξεις την χρήση της αποθήκης σε ''δεματοποιμένη μονάδα σύμμεικτων απορριμμάτων'', υποβάλλοντας την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) στην αρμόδια Δνση Περιβάλλοντος στην Νομαρχία. Αφού πάρεις τις εγκρίσεις από Αρχαιολογίες, Δασαρχείο κλπ, το Νομαρχιακό Συμβούλιο θα έλθει να εγκρίνει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Κατά τ' άλλα ακολουθούνται τα νόμιμα ... και οι διαφανείς διαδικασίες ...

Άρα, ''Όποιος έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, το κόβει και το μοιράζει όπως αυτός γουστάρει ..''

Φίλε Έλληνα Πολίτη αυτή είναι η οδός που σου δείχνει η επίσημη Πολιτεία ... Πρόσεξε όμως αν το κάνεις και είσαι απλός Έλληνας Πολίτης, τότε θα μπλέξεις. Είναι αυτό πού λέμε ότι η εφαρμογή των Νόμων δεν αφορά όλους τους Έλληνες. Εξαιρούνται κάποιοι... ή κάποιοι εξαιρούν τους εαυτούς τους .

Παραδείγματα λοιπόν προς μίμηση ή αποφυγή;; Διαλέξτε ... Διαβάστε περισσότερα...

Από τις Υπόγειες στις Επίγειες χωματερές


Κλείνουν τον παράνομο ''υπόγειο σκουπιδότοπο'' που τον ονόμαζαν Χ.Α.Δ.Α. (Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων και τώρα θέλουν να τον ξανανοίξουν με την επωνυμία: Δεματοποίηση Σύμμεικτων Απορριμμάτων - Επίγειος σκουπιδότοπος !!


Την δεματοποίηση σύμμεικτων απορριμμάτων κάποιοι θέλουν να την περάσουν ως το μεταβατικό στάδιο - ενδιάμεσο κρίκο - προς ένα σωστό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ...

Μάλλον θέλουν να αποφύγουν τις ευθύνες διότι ο Καλλικράτης δεν θα αργήσει. Έτσι αφού πάνε σπίτια τους νομίζουν ότι θα γλυτώσουν !!!!

Σίγουρα η προσωρινότητα θα συνεχισθεί ... και μέχρι τότε θα συνεχίσουν μολύνουν και δεν θα πληρώσει κανένας;
Στη χώρα μας επειδή ''ο φόβος φυλάει τα έρμα ...'' ας την πληρώσει κάποιος Δήμος μήπως και συνετιστούν. Δηλ. ''πρέπει να τους μπει το αγγούρι βαθιά για να κάνουν κάτι ... '' διαφορετικά τίποτα δεν θα κάνουν ....
Θαυμάστε τους !! θαυμάστε σχέδια !!
Οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους ... Διαβάστε περισσότερα...

ΩΣ πότε θα συνεχίζεται το περιβαλλοντικό έγκλημα;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Πριν την εκδίκαση της αίτησης μεταρρύθμισης της 479/2009 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λακωνίας και Περιφέρειας Πελ/σου)
(Αρχές Δεκέμβρη 2009)
Το περιβαλλοντικό έγκλημα στο Δήμο Σπάρτης συνεχίζεται. Και άλλη προσωρινή παράταση της λειτουργίας Χ.Α..Δ.Α Αφυσσού ζητά ο Δήμος Σπάρτης από το πρωτοδικείο Σπάρτης.
Καλούμε όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες του Δήμου μας να παραβρεθούν και να αρακολουθήσουν την εκδίκαση της αίτησης μεταρρύθμισης της αριθμ 479/2009 απόφασης που κατέθεσε ο Δήμος; Σπαρτιατών, το πρωί της Παρασκευής 11 Δεκεμβρίου 2009, στο Πρωτοδικείο Σπάρτης, για ενημέρωσή τους και ηθική συμπαράσταση στον αγώνα μας.Από την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009 θα έπρεπε να παύσει να λειτουργεί Ο Χ.Α.Δ.Α. (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) του Δήμου Σπαρτιατών στη θέση Προβατομάνδρα Αφυσσού κατ΄ εφαρμογή της απόφασης 479/2009 του Πρωτοδικείου Σπάρτης, όπου:1.απαγόρευε στον Δήμο Σπαρτιατών ‘’να εναποθέτει, να επιχωματώνει και να αποτεφρώνει τα απόβλητά του’’ και
2.‘’απειλεί κατά του Δήμου Σπαρτιατών πρόστιμο 3.000€ υπέρ των αιτούντων για κάθε μελλοντική παράβαση …’’
Ο Δήμος Σπαρτιατών ενόψει αυτής της κατάστασης - που δικαίως κατ’ εμάς ως θιγόμενοι κάτοικοι έχει διαμορφωθεί- , κάλεσε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4 Νοεμβρίου 2009 με μοναδικό θέμα συζήτησης: σχετικά με τον σκουπιδότοπο Αφυσσού ενόψει του επικείμενου κλεισίματός του. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπαρτιατών αποφάσισε να συστήσει Επιτροπή η οποία θα ερχόταν σε επαφή με Επιτροπή των Κατοίκων και τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους για να εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και να αρχίσουν συζητήσεις για να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα το οποίο θα ήταν αντιμέτωπος ο Δήμος Σπαρτιατών μετά την 30η Νοεμβρίου 2009. Δυστυχώς όμως καμιά Επιτροπή από τον Δήμο Σπαρτιατών δεν ήλθε σε επαφή με τους κατοίκους. Αντίθετα αυτό που έπραξαν αιφνιδιαστικά και λίγες μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία του κλεισίματος του ΧΑΔΑ είναι το εξής: κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης, αίτηση για μεταρρύθμιση της απόφασης.
Παράλληλα ζήτησαν μέχρι την εκδίκαση της αίτησής τους, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009, να τους χορηγηθεί από το Πρωτοδικείο Σπάρτης Προσωρινή Διαταγή με την οποία θα τους επιτρέπεται να λειτουργούν τον Χ.Α.Δ.Α. Αφυσσού για την διάθεση των αποβλήτων του Δήμου. Η προσωρινή διαταγή τους δόθηκε.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Νοεμβρίου όλοι ανεξαιρέτως οι Τοπικοί Άρχοντες έδωσαν δίκιο στους κατοίκους για τα όσα έπραξαν και κατάφεραν. Από την άλλη όμως βρέθηκαν και πάλι απροετοίμαστοι για να διαχειριστούν το φλέγον πρόβλημα που είναι: και τι θα κάνουμε τώρα τα σκουπίδια; Που θα τα διαθέσουμε; Τι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν; Δυστυχώς και πάλι χάος, τίποτα !!! Οι εναλλακτικές λύσεις τους τίποτα στο τίποτα.
Η λύση την οποία ευαγγελίζονται είναι αυτή του απερχόμενου Περιφερειάρχη του κ Ν. Αγγελόπουλου, δηλ. αυτή της εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης/προσωρινής αποθήκευσης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων εντός του Χ.Α.Δ.Α. Αφυσσού. Θεωρούν ότι έχουν κάνει πολλά και βρίσκονται στο τελικό στάδιο σχετικά με τις νόμιμες αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις της ανωτέρω μονάδας.
Θεωρούν ότι μέχρι 30 Μαΐου 2010 ή το αργότερο μέχρι 05-03-2010 (τακτική δικάσιμος της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων )θα έχει εγκατασταθεί ο δεματοποιητής και θα δώσει έστω και προσωρινά τη λύση στο καυτό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων .

υστυχώς όμως έχουμε να τους τονίσουμε τα εξής:
1.Σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων του έργου: δεματοποίησης/προσωρινής αποθήκευσης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων εντός του Χ.Α.Δ.Α. Αφυσσού:
Στην εκδίκαση των ασφαλιστικών υποσχέθηκαν ότι θα ακολουθήσουν την νόμιμη διαδικασία ( αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ) και μάλιστα θα το πράξουν εντός 50 ημερών. Από τότε όχι μόνο 50 μέρες πέρασαν αλλά 180 ημέρες. Αλήθεια σ’ αυτές τις 180 ημέρες μετά το δικαστήριο, τι ακριβώς έπραξαν;
Με την αριθμ 48/2009 οικοδομική άδεια που εκδόθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας, στον φερόμενο ιδιοκτήτη: ΔΕΚΕ / Περιφέρεια Πελοποννήσου, ό οποίος σε συνεργασία με τους Δήμους Σπαρτιατών, Μυστρά, Οινούντος, Θεραπνών και τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας, κατασκεύασε εντός του Χ.Α.Δ.Α. και σε χώρο που από κάτω βρίσκονται επιχωματωμένα σκουπίδια μία αποθήκη. Αφού κατασκεύασε την Αποθήκη προσπαθεί αυτή τη στιγμή να αλλάξει την χρήση του κτιρίου, από αποθήκη σε μονάδα δεματοποίησης. Αλήθεια αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία; Ύστερα από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής η Πολεοδομία έκανε αυτοψία και έκρινε την Αποθήκη ως αυθαίρετη κατασκευή και διέκοψε τις εργασίες μέχρι νεωτέρου σήματός της. Μάλιστα καλεί την Περιφέρεια Πελοποννήσου να καταβάλλει για τα αυθαίρετα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, πρόστιμο ποσού περίπου 2.000€. Δηλ. Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει πρόστιμο στο Ελληνικό Δημόσιο ……
Παράλληλα προσπάθησαν και μάλλον, ‘’ίσως’’ παρέκαμψαν τις 2 αρνητικές εισηγήσεις ( για την μη εγκατάσταση μονάδας δεματοποίησης στο συγκεκριμένο χώρο λόγω της ύπαρξης σημαντικών μνημείων) των Τοπικών Εφορειών δηλ. των Βυζαντινών και των Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, στο Συμβούλιο Μνημείων Πελοποννήσου. Όπως ανακοινώνεται από στόματα ‘’τοπικών αρχόντων’’ το Συμβούλιο Μνημείων Πελοποννήσου έδωσε προσωρινή άδεια εγκατάστασης της μονάδας δεματοποίησης για 2 χρόνια. Αναμένεται η υπογεγραμμένη η απόφαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλ. η εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης σκουπιδιών θα γίνει δίπλα σε σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία που υπάρχουν στην περιοχή και με τη βούλα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αλήθεια σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με τις Τοπικές Εφορείες Αρχαιοτήτων, μπορεί να τις παρακάμψει απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Μνημείων Πελοποννήσου;

2.Σχετικά με την εξεύρεση ενός ΣΕΔΑ (Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων).
Η δεματοποίηση σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων είναι μια μέθοδος που προτάθηκε ως προσωρινή με μοναδικό σκοπό την αποφυγή των δυσβάστακτων προστίμων των 34.000€ ημερησίως για όποια λειτουργία παράνομης χωματερής για τη χώρα μας. Επομένως πάλι θα ξαναβρεθεί το πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών μπροστά μας.
Ποιά θα μπορούσε να είναι σήμερα για τον Δήμο μας η περιβαλλοντικά βέλτιστη πολιτική στη διαχείριση απορριμμάτων; Μα φυσικά το να μην παράγουμε καθόλου ή να ελαχιστοποιήσουμε τα σκουπίδια για τελική διάθεση. Δηλαδή με λίγες κουβέντες :
1.Πρόληψη
2.Διαλογή στην Πηγή των απορριμμάτων
3.Επαναχρησιμοποίηση / Ανακύκλωση
4.Οικιακή κομποστοποίηση
5.Ελαχιστοποίηση υπολειμμάτων κλπ

Πολλές χώρες στην Ευρώπη εφαρμόζουν τέτοια συστήματα και έχουν πετύχει μεγάλα ποσοστά μείωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων τους (Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία κλπ.)
Εν μέσω οικονομικής κρίσης, είναι δυνατόν να ξοδεύονται τόσα εκατομμύρια ΕΥΡΩ για λύσεις που δεν θα μας δώσουν τίποτα; Είναι δυνατόν να μολύνουμε το περιβάλλον και μετά να ξοδεύονται εκατομμύρια Ευρώ για να αποκαταστήσουμε την επιβάρυνση που δημιουργήσαμε στο περιβάλλον;

Πως μπορούν οι αρμόδιες υπηρεσίες που διατυμπανίζουν ότι θα ακολουθήσουν τα νόμιμα, να προσφεύγουν σε λύσεις πρόχειρες απερίσκεπτες μην πούμε κάτι άλλο που προκαλούν το λαϊκό αίσθημα;
Εδώ και πάνω από ένα χρόνο που έχει ξεκινήσει αυτό το φλέγον θέμα με τον ΧΑΔΑ Αφυσσσού, αν οι αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς κλπ είχαν με σοβαρότητα σκύψει στο πρόβλημα ,θα είχαν βρει όχι μόνο χώρο για την εγκατάσταση του δεματοποιητή αλλά και χώρο για την απόθεση των δεματοποιημένων σύμμεικτων απορριμμάτων μακριά από κατοικίες, καλλιέργειες κλπ ακολουθώντας την νομιμότητα. Άλλωστε το Τεχνικό Περιβαλλοντικό Υπόμνημα που έχουμε υποβάλλει στον Δήμο Σπαρτιατών αλλά και στο δικαστήριο δίνει ΝΟΜΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.
Πολλές συναντήσεις και συζητήσεις έγιναν αλλά δυστυχώς η επίσημη Πολιτεία δεν άκουσε τις διαμαρτυρίες και τον παλμό των κατοίκων της περιοχής. Δυστυχώς φθάσαμε εδώ που φθάσαμε και πλέον ο χρόνος ήταν και θα είναι περισσότερο πιεστικός. Άλλωστε από τον Οκτώβριο του έτους 2008 ήταν, όπως έλεγαν . Υποτίθεται ότι οι δεματοποιητές θα είχαν εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα στον Φλεβάρη 2009. Προφανώς χωρίς τις σχετικές εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, διότι ακόμα δεν τις έχουν και μάλλον δεν θα τις πάρουν για τον συγκεκριμένο χώρο έγκαιρα, ίσως και ποτέ. Αυτοί που μας διαβεβαίωναν για όλα αυτά και ήθελαν να συμφωνήσουμε στους μονόδρομους που είχαν χαράξει τώρα τι έχουν να πουν; Τίποτα, ζητούν και πάλι προσωρινότητα γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ποια είναι λοιπόν η ‘’μοναδική σανίδα σωτηρίας’’ για τον Δήμο Σπαρτιατών στο κρίσιμο θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών. Μα η αίτηση που κατέθεσε ο Δήμος Σπαρτιατών για την μεταρρύθμιση της απόφασης , όπου προσδοκά να του δοθεί προσωρινότητα και χρόνος !!!
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η εξακολούθηση της λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. Αφυσσού παραβιάζει πέραν του εθνικού και το κοινοτικό δίκαιο. Το οποίο υποχρεώνει την Ελλάδα σε διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση όλων των Χ.Α.Δ.Α. έως 31.12.2008.
Επιπλέον, για τον χώρο αυτό έχει εκδοθεί από το Νομάρχη Λακωνίας απόφαση που αφορά την οριστική παύσης λειτουργία του Χ.Α.Δ.Α. Αφυσσού. Είναι προφανές ότι με την απόφαση αυτή, ουσιαστικά θα μπορούσε να έχει επιλυθεί το όλο ζήτημα, αφού πλέον θα τερματιζόταν πλήρως η λειτουργία του Χ.Α.Δ.Α. Αφυσσού. Αλήθεια πότε θα εκτελεστεί αυτή η απόφαση;
Θα πρέπει κάποτε οι διοικητικές αρχές του Δήμου Σπαρτιατών να αντιληφθούν ότι πρέπει να ενεργούν με γνώμονα τη νομιμότητα και ότι δεν είναι δυνατόν με την επίκληση δήθεν ‘’λόγων δημοσίου συμφέροντος’’ ή δήθεν ’’λόγων της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας’’ και επειδή οι ίδιοι αδυνατούσαν να πράξουν τα νόμιμα, να αιτούνται να παραβιασθούν οι νόμοι του Κράτους και αυτό να εκτίθεται στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το να κλείνουν στα χαρτιά και όχι ουσιαστικά τους ΧΑΔΑ, όσοι λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις κοροϊδεύουν πρώτα τους εαυτούς τους και μετά όλους τους Έλληνες πολίτες, δημιουργώντας στους Ευρωπαίους αντίστοιχη εικόνα για τη χώρα μας. Λύσεις υπάρχουν αρκεί οι τοπικοί άρχοντες να θέλουν να τις κοιτάξουν. (ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ)
Επειδή τόσο καιρό αισθανόμαστε εμπαιγμό απ’ όλους όσους υποτίθεται ότι ασχολούνται με το πρόβλημά μας, θεωρώντας μας μια μικρή μερίδα ανθρώπων που αντιδρά (κανένας δεν αντιλήφθηκε ότι στην Πορεία του Φεβρουαρίου 2009 στην πόλη της Σπάρτης συμμετείχαν 1.150 άτομα) σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, προσβάλλοντας οποιαδήποτε απόφαση ή αδειοδότηση για την εκ του πλαγίου τοποθέτηση του δεματοποιητή στον Χ.Α.Δ.Α. Αφυσσού.
Σας δηλώνουμε ότι το μόνο που ζητάμε είναι αυτό που επιβάλλει η νομοθεσία: και δεν είναι άλλο από το ‘’ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Χ.Α.Δ.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ, ΔΙΟΤΙ.
Ημίμετρα και προσωρινές λύσεις δεν οδηγούν πουθενά. Πάλι μπροστά μας θα είναι το πρόβλημα. Ας σταματήσει το κρυφτούλι με την πραγματικότητα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ένα είναι βέβαιο: ότι το τίμημα θα το πληρώσουν τόσο αυτοί που λαμβάνουν προσωρινές αποφάσεις όσο και εμείς που θα ζούμε σ’ ένα περιβάλλον το οποίο θα το έχουμε καταστήσει επικίνδυνο.
Ας μην συνεχισθεί να υποθηκεύεται με την μόλυνση, η υγεία μας, οι ζωές μας, οι περιουσίες μας αλλά και το μέλλον των επόμενων γενεών. Οφείλουμε να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές υγιεινότερο από ότι το βρήκαμε.

Φορείς που Συμπαραστέκονται:

Αγροτικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Αφυσσού «Διόσκουροι»
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κοκκινόραχης «Πάρνων»
Παρέμβαση Πολιτών Σπάρτης
Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας
Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Σκούρας
Φιλοζωικός Σύλλογος Σπάρτης
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λακωνίας

http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=587&Itemid=1 Διαβάστε περισσότερα...

Συνέντευξη Χρήστου Π. Πλειώτα στον FLY FM

Ο Σύλλογος Αφυσσού διαψεύδει
Στον αέρα του fly fm μίλησε ο πρόεδρος του Αγροτικού Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Αφυσσού " οι Διόσκουροι " , κύριος Πλειώτας , θέλοντας να διευκρινίσει τις παραμέτρους του θέματος που προέκυψε πρόσφατα με το Δήμο Σπαρτιατών με αφορμή τις αποκρεάτικες εκδηλώσεις .
Ο κύριος Πλειώτας δήλωσε κατηγορηματικα πως ο Σύλλογος Αφυσσού δεν κλήθηκε να μετάσχει στις αποκρεάτικες εκδηλώσεις που είχε ανακοινώσει ο Δήμος Σπαρτιατών κατηγορώντας τον για έλλειψη προγραμματισμού και προχειρότητα αφήνονας αιχμές για μεροληπτικη συμπεριφορά υπέρ κάποιας εκδήλωσης , μιας και η οργάνωση 8 ταυτόχρονων αποκρεάτικων γεγονότων σε καμία περίπτωση δεν κρίνεται ορθολογική και πετυχημένη .
Εξάλλου , το περιεχόμενο του ανακοινωθέντος προγράμματος για αυτές τις εκδηλώσεις σε καμία περίπτωση δε συνάδει με το κλίμα των Αποκρεών αλλά και με τα ήθη και έθιμα του Αφυσσού .
Κατόπιν , ο πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου τοποθετήθηκε σχετικά με το σκοπό ύπαρξης ανάλογων συλλόγων ο οποίος δεν είναι άλλος από την οργάνωση γεγονότων αντάξιων της ιστορίας και της παράδοσης του τόπου και όχι απλών ψησιμάτων σουβλακίων ... Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του ο κύριος Πλειώτας αναφέρθηκε και στο θέμα των απορριμμάτων που ταλανίζει το Αφυσσού εκφράζοντας την ευχή του να βρεθεί μια βιώσιμη λύση !
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=748&Itemid=1 Διαβάστε περισσότερα...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 14/11/2009

http://www.lakonikos.gr/index.php?c_id=8&n_id=527

14/11/2009 . «Τι θα έλεγα στο δημοτικό συμβούλιο…», γράφει ο Γιάννης Μητράκος,

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου ήμουν ένας από τους ενεργούς πολίτες της Σπάρτης που θεώρησαν αναγκαίο και σκόπιμο να παραβρεθούν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία συγκλήθηκε με μοναδικό θέμα την «αναζήτηση εναλλακτικής πρότασης για το πρόβλημα των απορριμμάτων». Κι αυτό γιατί μετά τη δικαστική δικαίωση των αφυσσιωτών, ο καταργημένος «τύποις» ΧΑΔΑ θα πρέπει να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα στο τέλος του Νοέμβρη.
Σπεύδω εξαρχής να δηλώσω πως η παρακολούθηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου απαιτούν πλέον υψηλά αποθέματα χρόνου και υπομονής, αφού πρόκειται για ατέρμονες διαδικασίες, πολλές φορές άνευ ουσίας και αποτελέσματος. Δεν απουσιάζουν, επίσης, μεταξύ των δημοτικών συμβούλων, τα «χτυπήματα κάτω απ’ τη ζώνη», οι υπόνοιες, οι λεκτικές προσβολές και άλλα πολλά που «ρίχνουν» το επίπεδο της κάθε συζήτησης, δημιουργώντας συχνά φαιδρό κλίμα.
‘’Δυστυχώς όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα παρήλθε ανεκμετάλλευτο με την επίκληση της δήθεν ανυπαρξίας κεντρικού σχεδιασμού’’
.
Την Τετάρτη, λοιπόν, αν και είχα γραφτεί στον κατάλογο ομιλητών, αναγκάστηκα να αποχωρήσω από την επίμαχη συνεδρίαση, μετά από τρεισήμισι ώρες, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, δίχως να μπορέσω να τοποθετηθώ για το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος μας σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Επωφελούμαι γι’ αυτό της καλής συνεργασίας μου με το «Λακωνικό Τύπο» για να δημοσιοποιήσω τις απόψεις μου, ελπίζω σε «ώτα… ακουόντων»!
Να τι είχα κατά νουν να πω:
Κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Σπαρτιατών, κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Καλείστε, σήμερα, να πάρετε αποφάσεις για ένα μείζον πρόβλημα του δήμου μας, αποφάσεις που έπρεπε να είχαν παρθεί χτες. Γιατί αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Έχετε καθυστερήσει αδικαιολόγητα σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εγκαίρως προειδοποιήσει τη χώρα μας, και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για το οριστικό κλείσιμο όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Δυστυχώς όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα παρήλθε ανεκμετάλλευτο με την επίκληση της δήθεν ανυπαρξίας κεντρικού σχεδιασμού, ενώ η αλήθεια είναι ότι από το 2003 υπήρχε ένας στοιχειώδης εθνικός σχεδιασμός, ο οποίος προέβλεπε με σαφήνεια δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων (διαλογή στην πηγή - ανακύκλωση - λιπασματοποίηση/κομποστοποίηση - υγειονομική ταφή υπολειμμάτων)!

Επιπλέον, σε τοπικό επίπεδο, ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας, στον οποίο έχω την τιμή να ανήκω, από το 1989, έτος ιδρύσεώς του, δεν έπαψε να «βομβαρδίζει» τους φορείς και τα πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης (α΄ και β΄ βαθμού) με εμπεριστατωμένες προτάσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, με βασικό μοχλό την ανακύκλωσή τους. Το φθινόπωρο του 2008, μάλιστα, ο ΟΙΚΟΣΥΛ, με έγγραφό του, ζήτησε από τους δημάρχους όλης της Λακωνίας να του γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους για το πρόβλημα αυτό.

Ο μόνος που απάντησε ήταν ο δήμαρχος Οιτύλου, ο οποίος πληροφόρησε το Σύνδεσμό μας για την έναρξη ενός προγράμματος ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στον οικείο δήμο. Άρα δεν είναι περίεργο που φτάσαμε στο σημείο μηδέν χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός σχεδιασμός, με συνέπεια να συρθεί ο δήμος μας, όπως και οι άλλοι δήμοι της νότιας Πελοποννήσου, πίσω από τη «σωτήρια λύση» των δεματοποιητών, που διατύπωσε και προώθησε ο προηγούμενος περιφερειάρχης, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Κι αυτό γιατί η λύση των δεματοποιητών ήταν και είναι ένα ημίμετρο που δοκιμάστηκε και απέτυχε παταγωδώς στη Νάπολη της Ιταλίας κι αλλού.

Αλλά κι αυτή η «λύση»-ημίμετρο υπονομεύτηκε από τους ίδιους τους εμπνευστές της, αφού κανένα σημείο του εξαγγελθέντος χρονοδιαγράμματος δεν τηρήθηκε, με αποτέλεσμα μετά από παρέλευση τόσων μηνών να μην έχει στηθεί ούτε ένας δεματοποιητής!

Παράλληλα, αδιευκρίνιστο εξακολουθεί να παραμένει το ερώτημα για την οριστική κατάληξη των απορριμμάτων μετά τη δεματοποίησή τους. Λέγεται πως ο προηγούμενος περιφερειάρχης σχεδίαζε τη δημιουργία δύο εργοστασίων καύσης απορριμμάτων, με ό,τι δυσμενές θα σήμαινε αυτό για το πελοποννησιακό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Τώρα, μετά την κυβερνητική αλλαγή, βρισκόμαστε και πάλι σε στάση αναμονής, περιμένοντας την τοποθέτηση του νέου περιφερειάρχη, ώστε να δούμε αν θα υιοθετήσει την πολιτική γραμμή του προκατόχου του ή αν θα έχουμε ριζικές αλλαγές.

Από τις μέχρι τώρα εισηγήσεις και τοποθετήσεις των μελών του δημοτικού συμβουλίου προκύπτει αβίαστα ένα συμπέρασμα^ συμπολίτευση και αντιπολίτευση -πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν την αποκομιδή και απόρριψη των απορριμμάτων στον «καταργημένο» -με απόφασή τους- ΧΑΔΑ Αφυσσού, μέχρις ότου στηθεί -αν στηθεί- «προσωρινά» ο δεματοποιητής, για δυο τουλάχιστον χρόνια, σύμφωνα με τους εισηγητές, για να μεταφερθεί, εν συνεχεία, στο χώρο του σχεδιαζόμενου ΧΥΤΥ στην περιοχή του Ασημιού Δήμου Κροκεών. Συνεπώς η πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση δεν είχε ως αντικείμενο την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης, όπως αναγραφόταν στη σχετική πρόσκληση, αφού οι αποφάσεις είναι ειλημμένες, αλλά να εξασφαλιστεί η συναίνεση και ανοχή των αφυσσιωτών, ώστε να μην ενεργοποιήσουν από την 1η Δεκεμβρίου 2009 τη δικαστική απόφαση η οποία προβλέπει υψηλά πρόστιμα για κάθε μέρα λειτουργίας του «καταργημένου» ΧΑΔΑ Αφυσσού.

Θλίβεται κανείς όταν διαπιστώνει πως η πλειονότητα των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι «αγκιστρωμένη» στη δήθεν λύση του δεματοποιητή και δεν εξετάζει καν το ενδεχόμενο της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης που θα στηρίζεται στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση, στη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, στη διαλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση, στη λιπασματοποίηση/κομποστοποίηση των οργανικών συστατικών, στην υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων, στην ενημέρωση - ευαισθητοποίηση - συμμετοχή των δημοτών.

Αν υπήρχε πολιτική βούληση και θέληση για την άμεση υιοθέτηση των προτάσεων του Οικολογικού Συνδέσμου Λακωνίας, της Παρέμβασης Πολιτών Σπάρτης, των Οικολόγων Πράσινων Ελλάδας, της Συνάντησης της Τρίπολης στις 6 Ιουλίου 2009, τότε ο δήμος μας πραγματικά θα πρωτοπορούσε και θα άνοιγε σύγχρονους ευρωπαϊκούς δρόμους για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Εσείς, αλίμονο, επιλέγετε να περιμένετε τον από μηχανής θεό για να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση στην οποία περιήλθατε εξαιτίας της αδράνειας και των λαθών σας. Κι όμως υπάρχει λύση την οποία εσείς πεισματικά θέλετε να αγνοείτε, συνεχίζοντας την παράνομη και απαράδεκτη λειτουργία του ΧΑΔΑ Αφυσσού, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και υποβαθμίζοντας ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία του τόπου μας, την Ιερά Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Γι’ αυτό και κατά κοινή ομολογία θα κριθείτε πολύ αυστηρά από τους συνδημότες μας στις επόμενες δημοτικές εκλογές.


Γιάννης Μητράκος

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 18/11/2009

http://www.lakonikos.gr/index.php?c_id=8&n_id=553

Διαχείριση σκουπιδιών-ΧΑΔΑ Αφυσσού. Οι πολιτικές ευθύνες του Δ. Σπαρτιατών, γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος

18/11/2009

- Επί μια 10ετία, τουλάχιστον, ο Δήμος Σπαρτιατών αδιαφόρησε προκλητικά για την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με την οριστική παύση λειτουργίας των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) από 1/1/2009.
- Την παραμονή της λήξης της προθεσμίας (Νοέμβριος 2008) ο Δήμος Σπαρτιατών, παντελώς ανέτοιμος για την αντιμετώπιση της επερχόμενης κρίσης, σύρθηκε «εκών άκων» πίσω από τις (επίσης) πρόχειρες και αθεμελίωτες επιλογές του τέως περιφερειάρχη για δεματοποίηση των σκουπιδιών και εγκατάσταση δεματοποιητή στο ΧΑΔΑ Αφισιού, στο χώρο, δηλαδή, που το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο είχε καταργήσει ήδη, αλλά που συνέχιζε να χρησιμοποιεί πετώντας εκεί τα σκουπίδια του Δήμου Σπαρτιατών και των όμορων δήμων!
- Απέναντι σ’ αυτό το θέατρο του παραλόγου που προσέβαλε τη νοημοσύνη των πολιτών και προκάλεσε την κοινή γνώμη, συγκροτήθηκε αυθόρμητα η πρωτοφανής και μεγαλειώδης αγωνιστική απάντηση των πολιτών, κατά την οποία ο Δήμος Σπαρτιατών επέλεξε (δυστυχώς) τη θέση του αντιπάλου στις δίκες που επακολούθησαν, υπερασπιζόμενος τις επιλογές του.
- Ένα χρόνο μετά (Νοέμβριος 2009) ο Δήμος Σπαρτιατών έχει χάσει πανηγυρικά ΚΑΙ στα δικαστήρια και παραλαμβάνει την υπ’ αριθμ. 479/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης για οριστική παύση της λειτουργίας του ΧΑΔΑ Αφισιού από 1/12/2009.
- Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπαρτιατών, στη συνεδρίαση της 6/11/2009, ηττημένο πλέον σ’ όλα τα επίπεδα, εκτεθειμένο απέναντι στην κοινή γνώμη, παντελώς ανέτοιμο να διαχειριστεί την κρίση κι έχοντας διαψευσθεί ακόμα και στα ίδια του τα χρονοδιαγράμματα για τις λανθασμένες επιλογές του, μεταπηδά από την αλαζονική στάση του πρώτου καιρού στην απόλυτη ταπείνωση κι ΕΚΛΙΠΑΡΕΙ (ουσιαστικά) τους κατοίκους Αφισιού - Κοκκινόραχης - Κλαδά να ανεχθούν τη συνέχιση εναπόθεσης των σκουπιδιών στο ΧΑΔΑ και να μην προβούν σε καταγγελίες κατά του δήμου, μέχρι να τελεσφορήσουν τα χρονοδιαγράμματα και οι επιλογές του.
- Ουσιαστικά, δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπαρτιατών (συμπολίτευση και αντιπολίτευση) παρουσία του προέδρου της ΤΕΔΚΛ, του προέδρου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και των δημάρχων Μυστρά, Θεραπνών, Οινούντος και Φάριδος (εκ των οποίων ΟΥΔΕΙΣ εξέφρασε διαφορετική άποψη) ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ δημοσίως την πρόθεσή του να παρανομήσει, εναποθέτοντας τα σκουπίδια στο ΧΑΔΑ Αφισιού ΚΑΙ μετά την 30/11/2009 (κατά παράβαση της 479/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης), ενώ συγχρόνως ΚΑΛΕΣΕ (εμμέσως πλην σαφώς) τους κατοίκους να συνεργήσουν στην παρανομία αυτή μη καταγγέλλοντάς την αρμοδίως!
- Παρακάμπτοντας τις νομικές διαστάσεις του ζητήματος, τις οποίες άλλοι είναι αρμόδιοι να ελέγξουν, θέτουμε ενώπιον των δημοτών τις τεράστιες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ευθύνες του Δημοτικού Συμβουλίου Σπαρτιατών, το οποίο (με συνευθύνη βεβαίως της προηγούμενης κυβέρνησης και του τέως περιφερειάρχη) προσπάθησε και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών με προσχηματικό, αναχρονιστικό κι εκβιαστικό τρόπο. Αντικειμενικός σκοπός η διαφυγή από τη δύσκολη θέση στην οποία οδηγήθηκε εξαιτίας της αδιαφορίας του, της έλλειψης προγραμματισμού και της άκριτης αποδοχής μιας ατεκμηρίωτης στρατηγικής, που δεν οδηγεί σε οριστική λύση του προβλήματος. Κι όλ’ αυτά με τίμημα την ολοκληρωτική θυσία περιοχών που με αγωνία αναζητούν το δρόμο της προόδου και την περαιτέρω υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος.
- Ο Δήμος Σπαρτιατών έχει ήδη στα χέρια του εδώ και πολύ καιρό ολοκληρωμένες προτάσεις που οδηγούν σε ριζική - εναλλακτική λύση για το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και κινούνται σαφώς σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από τις επιλογές του Δημοτικού Συμβουλίου Σπαρτιατών. Τις προτάσεις αυτές τις έχουν καταθέσει (μεμονωμένα) η Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων Αφισιού - Κοκκινόραχης - Κλαδά, ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας και η Παρέμβαση Πολιτών Σπάρτης και συγκλίνουν στα εξής:


1. Διαχωρισμός στην πηγή, των ανακυκλώσιμων υλικών.
2. Κομποστοποίηση στην πηγή, των οργανικών υπολειμμάτων.
3. Ειδικά κέντρα ανακύκλωσης επικίνδυνων υλικών.
4. Ειδικό κέντρο διάσπασης μεγάλων αντικειμένων σε ανακυκλώσιμα υλικά.
5. Διαρκές πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης μπαζών.
6. Πρόγραμμα κατάργησης της πλαστικής σακούλας.
7. Πρόγραμμα ανακύκλωσης ληγμένων φαρμάκων.
8. Εγκατάσταση συστήματος αδρανοποίησης, αποστείρωσης και αποτέφρωσης νοσοκομειακών αποβλήτων.
9. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυματολάσπης.
10. Εγκατάσταση επεξεργασίας των στερεών υπολειμμάτων από την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.
11. Δημιουργία ΧΥΤΥ για τα υπολείμματα απορριμμάτων που δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν, να αξιοποιηθούν ή να υποστούν επεξεργασία.
12. Σύνδεση των τελών καθαριότητας με τον παραγόμενο όγκο σκουπιδιών.
13. Θεσμοθέτηση επιτροπής διαρκούς παρακολούθηση κι υποστήριξης της ανακύκλωσης.
14. Μηχανογράφηση της διαδικασίας διαχείρισης των απορριμμάτων και θεσμοθέτηση ειδικής υπηρεσίας στα πλαίσια του δήμου.
15. Προμήθεια ΟΛΩΝ των αναγκαίων οχημάτων, μηχανημάτων κλπ για πλήρη υλικοτεχνική υποστήριξη, καθώς και πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.
16. Διαρκής ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών.
17. Εκπόνηση νέου κανονισμού καθαριότητας προσαρμοσμένου στη νέα στρατηγική διαχείρισης και αυστηρή εφαρμογή του.


- Με βάση αυτά τα σημεία (και με άλλα που ενδεχομένως θα προκύψουν στην πορεία) ο Δήμος Σπαρτιατών μπορεί, έστω και τώρα, να κάνει μια νέα αρχή που θα οδηγήσει ουσιαστικά όχι σε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης των σκουπιδιών, αλλά στη μείωση και τελικά στην εξαφάνισή τους.
- Το επιχείρημα ότι «αυτά δε γίνονται» διαψεύδεται στην πράξη από τους δήμους εκείνους (πχ Δήμος Ελευσίνας) που τόλμησαν και πέτυχαν (τελικά) να γίνουν δήμοι υπόδειγμα όσον αφορά στη διαχείριση των σκουπιδιών (και όχι μόνο).
- Το μήνυμα που στέλνουμε στο Δήμο Σπαρτιατών είναι πολιτικό. Δηλαδή, να αμφισβητήσει βασικές επιλογές που έχουν γίνει και να προωθήσει εναλλακτικές λύσεις. Φαίνεται όμως, εκ των πραγμάτων ότι αυτό το δημοτικό συμβούλιο και κατ’ επέκταση οι πολιτικές δυνάμεις που το συγκρότησαν, διέγραψαν τον κύκλο τους και οδηγούνται στο περιθώριο. Το ζητούμενο είναι, στις επόμενες δημοτικές εκλογές, να συγκροτηθεί η πολιτική εκείνη πρόταση που θα θέλει και θα μπορεί να βγάλει το Δήμο Σπαρτιατών από το τέλμα και να τον οδηγήσει προς την πρόοδο και την ευημερία.
«Όπερ έδει δείξαι».
Βαγγέλης Μητράκος
Μέλος της Γραμματείας
της Παρέμβασης Πολιτών Σπάρτης
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 01/02/2010


Δημοσίευμα για την Χοροεσπερίδα ''Ανθρώπινο και Καθαρό Περιβάλον'' που διοργάνωσε ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κοκκινόραχης "ΠΑΡΝΩΝ''. Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Εφημερίδα Ελευθερία της Καλαμάτας Τετάρτη 10/02/2010Ημερομηνία 10/02/2010 και διαβάστε
το πρωτοσέλιδο: Δήμος Θεατής στους λόφους σκουπιδίων, Κουμάντος: Λιπασματοποίηση
στην σελίδα 5 για τα στραγγίδια ..
στην σελίδα 6 Κουμάντος - Λιπασματοποίηση

http://www.eleftherianews.gr Διαβάστε περισσότερα...

Εφημερίδα Ελευθερία της Καλαμάτας Πέμπτη 11/02/2010
Ημερομηνία 11/02/2010 και διαβάστε
 • το πρωτοσέλιδο: Αδιάφορος Δήμος, άβουλη Περιφέρεια (για τα σκουπίδια)
 • στην σελίδα 4: Τα στραγγίδια από τις σκουπιδιάρες του Δήμου μπροστά στην Μαραθόλακκα και τους κατοίκους ... το ΣΥΡΙΖΑ για τα σκουπίδια. ΤΟ ΚΚΕ για τα σκουπίδια...
 • στην σελίδα 5: Δεματοποιητής στη Μαραθόλακκα δρομολογείται σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ


http://www.eleftherianews.gr Διαβάστε περισσότερα...

Εφημερίδα Ελευθερία της Καλαμάτας Παρασκευή 12/02/2010


Hμερομηνία 12/02/2010 και διαβάστε:
 • το πρωτοσέλιδο: Νίκας, παίζει με τα νέυρα των Καλαματιανών
 • στην σελίδα 5 και σελίδα 6, επίσης
 • στην σελίδα 3, τα Άρθρα: ''Η πόλη ντύνεται χωματερή ...'' Ταρζανιές με τα σκουπίδια''...
http://www.eleftherianews.gr Διαβάστε περισσότερα...

Εφημερίδα Ελευθερία της Καλαμάτας Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2010

Hμερομηνία 13/02/2010 και διαβάστε:
 • το πρωτοσέλιδο: Οι Αντιδήμαρχοι Καλαμάτας έγιναν οδηγοί απορριμματοφόρων ... στην Μαραθόλακκα
 • την σελίδα 5 συνέχεια πρωτοσέλιδου
 • και στην σελίδα 4 , Σχετικά σχόλια και άρθρα με σκουπίδια ..
http://www.eleftherianews.gr Διαβάστε περισσότερα...

Ελευθερία της Καλαμάτας, Κυριακή 14/02/2010


Hμερομηνία 14/02/2010 και διαβάστε:
 • το πρωτοσέλιδο ''Όχι από τον Δήμο στον δεματοποιητή'' και στην σελιδα 3, την συνέχεια του πρωτοσέλιδου
 • στην σελίδα 2: ''Πολιτικά παιχνίδια και αυτονόητες λύσεις'', άρθρο για τα σκουπίδια ... στην σελίδα 5: ''Κόντρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για τα σκουπίδια ..''
 • στην σελίδα 23 Ανακοίνωση Δήμου Σπαρτιατών για Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Λακωνία - Αφυσσού
http://www.eleftherianews.gr Διαβάστε περισσότερα...

Εφημερίδα Ελευθερία της Καλαμάτας Καθαρά Δευτέρα 15/02/2010

Hμερομηνία 15/02/2010 και διαβάστε:
 • το πρωτοσέλιδο: ''Προς 3ήμηνη προθεσμία στη Μαραθόλακκα ..υπό την προυπόθεση ότι δεν θα μπεί ο δεματοποιητής εκεί ..''
 • την σελέδα 3, συνέχεια πρωτοσέλιδου
 • και στην σελίδα 4:"Τι είχες Γιάννη τι είχα πάντα''.. Άρθρο σχετικό με σκουπιδο-απόψεις.
http://www.eleftherianews.gr Διαβάστε περισσότερα...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Ελευθερία της Καλαμάτας Τετάρτη 17/02/2010Hμερομηνία 17/02/2010 και διαβάστε:
 • το πρωτοσέλιδο: ''Κλείνει η Μαραθολακκα ....''
 • τις σελίδες 4 και 5
 • στις σελίδες 2 και 3: Σχετικά άρθρα για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων
http://www.eleftherianews.gr Διαβάστε περισσότερα...